PÖH Alım Başvuru Ekranı Açıldı

Gündem Haber Polis

Polis akademisi başkanlığı tarafından son dakika bir duyuru yayınladı. Polis akademisi başkanlığı tarafından 500 PÖH alım için başvuru ekranı açıldı.
Merakla beklenen duyuru sonunda yayınlandı. 500 PÖH alımı için ön başvuru ekranı açıldı. Adaylar başvurularını polis akademisi başkanlığı internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

PÖH alım

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER


25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda
Aranan Şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise
mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en
az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan
türünden en az (60) puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli
Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak, (lise mezunları için 2018
yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az
(52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet
Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer
almamaktadır.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate
alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı
yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri
arasında doğmuş olmak),
e) 162 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa
dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi gereken
belgeler;
a) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı,
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı. (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli
T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra
yazacaktır.)
c) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı
tarihte, sınav başvuru dilekçesi https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
ç) Aday sağlık bilgilendirme formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi
yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
d) Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına
dair beyanı. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak https://www.pa.edu.tr adresinden
indirilecektir.)
e) Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi. (Yabancı
Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul
edilecektir.)
f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf.
g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları. (sınav başvuru
dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı
durumunu yazacaktır.)
ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Yaş düzeltmesi yaptırdığına dair onaylı
belge başvuru sırasında aday tarafından teslim edilecektir.)
h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından,
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük
belgesinin Kurumca onaylı örneği.
ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
i) Sınav Giriş Belgesi.
UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır.
Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılır.
İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU VE TARİHLERİ
a) 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Öğrenci Adaylığına internet üzerinden ön başvurular, 17
Eylül 2019 tarihi saat:09.00’dan 27 Eylül 2019 Saat:17.00’a kadar https://www.pa.edu.tr internet
adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından
gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı
kimliği(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet
tezkeresi) ibraz ederek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan
dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında
bulunan adaylar internet üzerinden müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Emniyet Teşkilatı Personeli
Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz”
ibaresini göreceklerdir. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu
kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların;
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük
belgesinin Kurumca onaylı örneğini, dilekçesini ve kimlik fotokobisini Polis Akademisi Başkanlığı
PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını
yapabilmeleri için (0 312 462 87 16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
e) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi
Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir.
Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili
kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
f) Yurtdışında ikamet edip de Ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre
ikamet adresi bulunmayan ve Özel hareket birimlerinde istihdam edilmek üzere 25.Dönem POMEM giriş
sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi
Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
g) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru
işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta
yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
h) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim,
yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair
onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu
evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.


BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA VE TARİHLERİ


a) İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar sınav başvuru ücreti olan 130 (Yüz Otuz)’yi 17
Eylül 2019 saat 09:00’dan 27 Eylül 2019 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner
Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “25. DÖNEM POMEM
GİRİŞ SINAVI” isimli hesabına yatırılacaktır.
b) Adaylar sınav başvuru ücretini yalnızca Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden
yatırılabilecektir.
c) Halkbank ve diğer bankaların internet bankacılığı ile diğer bankalara ait ATM’lerden sınav
başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
d) Şahsen başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka
dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ
T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE,“25.DÖNEM ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİNDE
İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek
sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında
getirmeleri gerekmektedir.
e) Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav
ücreti yatırmayacaktır.
UYARI: 25. Dönem Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezleri
Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi
birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz
sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri
ödenmeyecektir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir